บริการจองจัดเลี้ยงและห้องพัก

บ้านพักนานา ชาติภราดรภาพ ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ และบุคคลทั่วไป โดยได้เปิดบริการจองออนไลน์ ทั้งจัดเลี้ยงอาหาร เบรค และห้องพักแล้ว ท่านสามารถคลิกได้ที่ เมนูด้านบน --> Reservation Paradornparp International House provides accommodations food and beverage for special instructor and guest of Payap University together with outside guest by online reservation. You can click at the menu bar on the top of this page --> reservation. Thank you.

ปณิธาน

 

“สัจจะ บริการ Truth Service”


เป็น ที่พักอาศัยบริการสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งแขกของมหาวิทยาลัยอีกด้วย เพื่อให้สถานที่แห่งนี้มีความเป็น “บ้าน” แก่ผู้พักอาศัยที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข คือให้มีความปลอดภัย สะดวกสบาย โดยมีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันใน บรรยากาศความเป็น “นานาชาติ” ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

Mission Statement:

To provide a safe, secure, comfortable, and healthy living community for residents, and to promote an active residential life program which provides a broad international perspective for students, faculty and staff within a respectful and intercultural residential learning community at Payap University.

ปฏิทินการดำเนินงาน บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ ภาคเรียนฤดูร้อนที่ 1/2556,ภาคพิเศษที่ 2556 ,ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ปฏิทินการดำเนินงานบ้านพักนานาชาติภราดรภาพภาคเรียนฤดูร้อนที่ 1/ 2556

8 – 12 มี.ค. 57 นักศึกษาบ้านพักนานาชาติภราดรภาพย้ายออกจากหอพักภาคเรียนที่ 2/2556 แจ้งทำเรื่องออก พร้อมทำเรื่องเบิกคืนเงินประกันของเสียหายและกุญแจ

19 – 23  มี.ค. 57  นักศึกษาบ้านพักนานาชาติภราดรภาพเข้าพักต่อภาคการศึกษาฤดูร้อนที่1 / 2556

24 มี.ค. 57 – 17 พ.ค. 57 ภาคเรียนฤดูร้อนที่ 1/2556

17 – 21 พ.ค. 57 นักศึกษาบ้านพักนานาชาติภราดรภาพย้ายออกภาคเรียนฤดูร้อนที่ 1/2556

ปฏิทินการดำเนินงานบ้านพักนานาชาติภราดรภาพภาคเรียนพิเศษ 2556

28 พ.ค. 57 – 1 มิ.ย. 57  นักศึกษาบ้านพักนานาชาติภราดรภาพเข้าหอพักภาคเรียนพิเศษ 2556  

2 มิ.ย. 57 – 19 ก.ค. 57 ภาคเรียนพิเศษ 2556

19 – 23 ก.ค. 57 นักศึกษาบ้านพักนานาชาติภราดรภาพย้ายออกภาคเรียนพิเศษ 2556

ปฏิทินการดำเนินงานบ้านพักนานาชาติภราดรภาพภาคเรียนที่  1ปีการศึกษา2557

การสมัครเข้าหอพัก

ตั้งแต่บัดนี้  -  4 ส.ค. 57 นักศึกษาจองหอพักและ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมชำระค่าหอพัก

เอกสารที่นำมาประกอบใบสมัคร

- รูปถ่ายขนาด 1หรือ  2 จำนวน 2 ใบ

-  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ใบ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

30 ก.ค. 57 – 2 ส.ค. 57 รายงานตัวเข้าหอพักพร้อมรับกุญแจห้องพัก (เวลา 08.00น. – 16.00น.)

เอกสารที่นำมาในวันรายงานตัวเข้าหอพัก

- ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงหอพัก

3 สิงหาคม 2557   ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ณ อาคารเลวีนิติ

                          ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มหอพักนักศึกษา  ณ อาคารเลวีนิติ

                       ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ณ  บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

30 ก.ค. – 3 ส.ค. 57 รายงานตัวเข้าหอพักภาคเรียนที่ 1 / 2557 (เวลา 08.00น. – 16.00น.)

เอกสารที่นำมาในวันรายงานตัวเข้าหอพัก

- ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงหอพัก

Working agenda for  student dormitory  of Payap  Mae Khao Summer 1/2013

8 - 12 March 2014: Students who wish to move out, for the Semester 2/2013 ,notify staff to receive the deposit money and  return the key

19 - 23 March 2014: Student confirmation needed enter to the dormitory for the summer  2 / 2013               

24 March – 17 May 2014: Students enter the summer 1 / 2013

17 – 21 May 2014: Students who wish to move out, of the summer 1 / 2013

Working agenda for  student dormitory  of Payap  Mae Khao Summer 2/2013

28 May 2014 – 1 June 2014: student confirmation needed to enter the dormitory for the summer 2 / 2013 

2 June 2014 – 19 July 2014 students enter the summer 2 / 2013

19 – 23 July 2014 students who wish to move out, of the summer 2 / 2013

Working agenda for  student dormitory  of Payap  Mea Khao  Semester 1/2014

Dorm reservation and payment 

Now – 4 August 2014: Reservation and dormitory payment  

Please prepare

- 2 Photos Size 1” or 2”

- Copy of identity card

Freshmen student

30 July – 2 August 2014: Students enter the dormitory 1/2014; Register at Paradornparp International House with dorm payment receipt 08.00 -16.00 Hrs.

August 3, 2014  

<!   - Orientation for Parents of First year students at Leviticus Conference room in Puvinichai (Judges) Building

<    - Freshmen Orientation (All Freshmen who stay at Leviticus Conference room in Puvinichai (Judges) Building)

<!-  - Orientation for First year students at Paradornparp International House

Junior – Senior Student

30July – 3 August 2014: Students enter the dormitory 1/2014; register at Paradornparp International House with dorm payment receipt 08.00 -16.00 Hrs.