☘️มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรียนรู้ครบวงจรที่แรกในประเทศไทย สร้างนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรด้านอาหารและยา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าทุกสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศ
.
☘️อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร กัญชงและกัญชาในแวดวงจำกัด ทั้งในด้านระบบการเพาะปลูกกัญชงและกัญชา พืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การแปรรูปเป็นอาหาร เวชสำอาง ตลอดจนการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ การศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างเป็นระบบครบ กระบวนการเริ่มจากต้นน้ำซึ่งครอบคลุมกระบวนการเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ช่วงกลางน้ำที่ครอบคลุมการแปรรูปวัตถุดิบ สู่ช่วงปลายน้ำเพื่อนำผลิตภัณฑ์กัญชง กัญชา และพืชสมุนไพร ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องมีการศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องเชิงวิชาการบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อการผลิตบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกัญชง และ กัญชา สู่สังคมและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
.
☘️มหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้พัฒนาหลักสูตรกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นหลักสูตรการเรียนแบบครบวงจร ที่เดียวในประเทศไทย ตั้งแต่การผลิต ไบโอเทคโนโลยี การสกัด การแปรรูป เทคโนโลยีทางการเงิน การตลาด เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อวิสาหกิจชุมชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ออกไปเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรในสังกัดของภาครัฐและเอกชนในทุกระดับผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรด้านอาหารและยา ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัย และนักวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตรและผู้ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เริ่มเรียนเดือนมิถุนายนนี้ โดยผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 170,000 .- บาท
.
☘️ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่อาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ โทร. 081 914 9946 ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข โทร. 089 850 7090 และ ดร. ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล โทร. 099 444 1562 สมัครเรียน โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241 หรือ www.payap.ac.th