ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดการกับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้แก่

1.ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางทั้ง 4 ช่องทาง ได้แก่ ติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์/ไลน์/เฟสบุ๊ค  อีเมล์  และแบบประเมินฯ      (ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

2.ผู้รับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย พิจารณาตรวจสอบแล้วส่งต่อให้แผนกที่รับผิดชอบโดยตรง ใช้เวลา 1-2 วัน

3.แผนกที่รับผิดชอบโดยตรง วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข ใช้เวลา 1-2 วัน

4.ดำเนินการแก้ไขจัดการข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย ภายใน 7 วัน กรณีเร่งด่วนใช้เวลา 1-2 วัน

(กรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ แผนกที่รับผิดชอบไม่สามารถแก้ไขได้ ขอคำแนะนำจากผู้อำนวยการ)

5.แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขแก่ผู้ร้องเรียน (ขึ้นอยู่กับประเด็นร้องเรียนในแต่ละเรื่อง)

6.สรุปข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนต่างๆ ประจำเดือนส่งผู้อำนวยการ