บ้านพักนานาชาติภราดรภาพให้บริการห้องประชุมสำหรับบุคคลภายในและภายนอก
PIH has meeting rooms for inside & outside groups.

ตัวอย่างรูปแบบการจัดห้องประชุมใหญ่ชั้น 3

การจัดห้องประชุมสามารถจัดรับรองได้ประมาณ 25-30 ท่าน

Conference room maximum 25-30 persons.

22

ค่าบำรุงการใช้ห้องประชุม

ห้องประชุมใหญ่ 1,100 ต่อครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

-Conference room Cost 1,100 Baht (Maximum 4 Hours.)

หมายเหตุ

Remark

-หากใช้บริการอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,อาหารเย็นจากบ้านพักฯ ทางบ้านพักฯจะคิดราคาพิเศษ 1 วัน (ไม่เกิน 8 ชั่วโมง เวลา 8.00-17.00 น.) ห้องประชุมใหญ่ราคา 1,100 บาทต่อวัน

-Special meeting room price 1,100 Baht. (Maximum 8 Hours. Time 08.00am.-05.00pm.) This special price is only available if you also use the food service  provided at the residence.

ห้องประชุมใหญ่มีไมค์สาย 2 ตัว ไมค์ลอย 2 ตัว และอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ให้บริการ ให้เตรียมคอมพิวเตอร์มาเอง

-Conference room has 4 microphones and  an LCD Projector.

อัตราการจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่าง

Food and Beverage Cost

-ราคาอาหารตั้งแต่ 110 บาท ( รายละเอียดรายการอาหารใน  https://ihouse.payap.ac.th/?page_id=36  และอาหารว่าง 44 บาท ต่อท่าน/มื้อ ให้กับผู้ร่วมประชุมขึ้นอยู่กับรายการอาหารที่ต้องการ

หากต้องการใช้บริการกรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน

-Food Cost 110 Baht and Coffee Break 44 Baht / Person/Time.

Please book 3 days in advance.

Department of agriculture risk management agency delivery essay writer of services to farmers