บ้านพักนานาชาติภราดรภาพให้บริการห้องประชุมสำหรับบุคคลภายในและภายนอก
PIH has meeting rooms for inside & outside groups.

ตัวอย่างรูปแบบห้องประชุมเล็กชั้น 1

การจัดห้องประชุมสามารถจัดรับรองได้ประมาณ 15 -20 ท่าน

Small meeting room maximum 15-20 persons.

picture-264
ตัวอย่างรูปแบบการจัดห้องประชุมใหญ่ชั้น 3

การจัดห้องประชุมสามารถจัดรับรองได้ประมาณ 25-30 ท่าน

Conference room maximum 25-30 persons.

22
ค่าบำรุงการใช้ห้องประชุม

ห้องประชุมเล็ก ….. ต่อครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

-Small meeting room Cost …. Baht ( Maximum 4 Hours.)

ห้องประชุมใหญ่ …… ต่อครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง)

-Conference room Cost …… Baht (Maximum 4 Hours.)

หมายเหตุ

Remark

-หากใช้บริการอาหารว่าง,อาหารกลางวัน,อาหารเย็นจากบ้านพักฯ ทางบ้านพักฯจะคิดราคาพิเศษ 1 วัน (ไม่เกิน 8 ชั่วโมง เวลา 8.00-17.00 น.) ห้องประชุมเล็กราคา … บาทต่อวัน และห้องประชุมใหญ่ราคา … บาทต่อวัน

-Special meeting room price … / … Baht. (Maximum 8 Hours. Time 08.00am.-05.00pm.) This special price is only available if you also use the food service  provided at the residence.

ห้องประชุมเล็กมีไมค์โครโฟน 1 ตัว และจอโปรเจคเตอร์ให้บริการ ให้เตรียมเครื่องโปรเจคเตอร์และคอมพิวเตอร์มาเอง

-Small meeting room has 1 microphone and projector screen. Please bring your  own computer and  LCD Projector .

ห้องประชุมใหญ่มีไมค์สาย 2 ตัว ไมค์ลอย 2 ตัว และอุปกรณ์โปรเจคเตอร์ให้บริการ ให้เตรียมคอมพิวเตอร์มาเอง

-Conference room has 4 microphones and  an LCD Projector.

อัตราการจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่าง

Food and Beverage Cost

-ราคาอาหารตั้งแต่ …… บาท(รายละเอียดรายการอาหารใน  https://ihouse.payap.ac.th/?page_id=36และอาหารว่าง ….บาท ต่อท่าน/มื้อ ให้กับผู้ร่วมประชุมขึ้นอยู่กับรายการอาหารที่ต้องการ
หากต้องการใช้บริการกรุณาจองล่วงหน้า 3 วัน

-Food Cost ….. Baht and Coffee Break … Baht / Person/Time.

For more information : http://web1.payap.ac.th/ihouse/info/?page_id=36

Please book 3 days in advance.

Department of agriculture risk management agency delivery essay writer of services to farmers